Verkiezingsprogramma 2022

Voorwoord

Met trots en volle overtuiging presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Súdwest-Fryslân.

Wij willen een partij worden van het volk en voor het volk binnen onze gemeentegrenzen.

Een partij met heldere standpunten en meningen in een duidelijke taal.

Onze mensen die de Volkspartij vertegenwoordigen zijn jong, ouder, man en vrouw. Zij zijn student, huisvrouw, ondernemer en pensionado, dus een goede afspiegeling van onze gemeentelijke samenleving.

Kortom ook een partij voor de gewone man, waarbij iedereen gehoord wordt en bij ons kan aankloppen. 

Wij spreken de wens uit dat U massaal op ons gaat stemmen… van onze kant zullen wij er alles aan doen om voor uw belangen op te komen.                                                                              

Stem daarom op de Volkspartij!

Gewoon om het verschil te maken!

Snel nei:

Soarch en sûnens

Wurk, ynkommen en ûndernimmerskip

Wenjen / leefberens platelân

Underwiis, kultuur en tradsysje

Boeren

Klimaat

Ferkeer en ferfier

Echte democratie

Belangrijke thema’s/onderwerpen die spelen binnen onze gemeente moeten op voorhand voorgelegd worden aan onze burgers. Hierbij pleit de Volkspartij voor een referendum of volksraadpleging. Dit kan bijvoorbeeld via een online platform op de gemeentelijke website. De mening van de burger moet hierin gerespecteerd worden, zodat er in ieder geval sprake is van draagvlak en misstanden zoals bij “de windmolens bij Hiddum Houw” voorkomen kunnen worden.

Punten die wij belangrijk vinden in een democratie zijn bijvoorbeeld ook het kiezen van een burgemeester. Nu worden de mooie baantjes verdeeld tussen de regerende politieke partijen. De burgers moeten hun eigen burgemeester kunnen kiezen.

Speerpunten:

 • Volksraadpleging bij belangrijke thema’s.
 • Gekozen burgemeester.

Zorg en gezondheid

De hoge kosten in de zorg zijn vaak een reden voor mensen om zorg te vermijden. Dit is onacceptabel. De bureaucratie in de zorg kost onnodig veel geld, is puur tijdverspilling en draagt niets bij aan echte zorg. Dit moet dus anders. Zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Onze ouderen die Nederland opgebouwd hebben mogen wij niet vergeten. Door hun zorg voor ons, zijn we geworden wie we zijn, laten we dan ook goed voor hen blijven zorgen. De Volkspartij pleit voor meer persoonlijke zorg, meer bejaardentehuizen en meer wijkverpleegkundigen.

Concreet willen wij meer handen aan bed, mantelzorgers ondersteunen, vereenzaming aanpakken en vooral meer naar elkaar omkijken. De Volkspartij ziet graag dat het een specifieke taak wordt van een ambtenaar.

De Volkspartij is ook van mening dat sporten onder jongeren gestimuleerd moet worden en betaalbaar moet blijven. Obesitas en overgewicht bij jongeren kunnen we daardoor terugdringen. Door verplicht schoolzwemmen en gymnastiek, door erkende leerkrachten in het basisonderwijs, weer in te voeren zou dat daaraan bij kunnen dragen. Daarnaast zien we het schoolzwemmen als een levensbehoefte, vooral in zo’n waterrijke gemeente als de onze.

Juist nu moeten we ervoor zorgen dat ziekenhuizen niet gesloten worden. De Volkspartij is voorstander van een speciaal “corona ziekenhuis”, zodat reguliere zorg in onze gemeente niet afgeschaald hoeft te worden.

Speerpunten:

 • Goede en betaalbare zorg voor iedereen.
 • Overtollig management, bureaucratie en graaicultuur binnen de zorg aanpakken.
 • Thuiszorg niet verder verschralen.
 • Meer wijkverpleegkundigen.
 • Persoonlijke zorg voor ouderen.
 • Sporten stimuleren, zeker onder de jeugd.
 • Sport ook betaalbaar en toegankelijk maken voor de kleine portemonnee.
 • Concreet vereenzaming aanpakken.
 • Geen ziekenhuizen sluiten, eerder nog een specifiek corona ziekenhuis realiseren.

,

Werk, inkomen en ondernemerschap

Werk moet natuurlijk lonen, dat motiveert en stimuleert. Geld dat men overhoudt kan weer geïnvesteerd worden en is goed voor de economie. De regelbrij voor ondernemers moet omlaag en duidelijker zijn. Ondernemers worden vaak bedolven onder papierwerk, vergunningen en andere verplichtingen.

Een minder ingenomen houding vanuit de ambtenarij tegenover lokale ondernemers is dan ook erg gewenst. Wij willen een gemeente die zich leniger/flexibeler opstelt tegenover de lokale ondernemers. Zij zijn ten slotte de hoeksteen binnen onze gemeente en zorgen voor werkgelegenheid.

De Volkspartij is tegen hoge bonussen, afzwaaipremies en gouden handdrukken voor mensen die al een goedbetaalde functie hebben of in een commissariaat zitten. Dit staat in schril contrast met de hardwerkende burger met een laag inkomen, want ook binnen onze gemeente is te veel stille armoede. Hierdoor zijn er grote groepen mensen die noodgedwongen gebruik maken van de voedselbank of de kringloopketens.

Súdwest-Fryslân is een waterrijke recreatie gemeente, waar veel toeristen komen met mooie trekpleisters als Hindeloopen, Workum, Stavoren, Bolsward, Sneek en Makkum. Het mag echter niet zo zijn dat de toerist gezien wordt als een melkkoe.

Wij vinden dat toeristenbelasting, brug- haven- en liggelden niet verhoogd moet worden om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen. Dit geld moet worden aangewend om de toerist nog meer service te bieden en toeristische plannen van onder op te stimuleren. Niet zoals in Hindeloopen waar douches en toiletten al een paar seizoenen vergrendeld zijn.

Speerpunten:

 • Werk moet lonen.
 • Geen extra bonussen voor “Hoge Heren”.
 • Beter ondernemingsklimaat realiseren.
 • Toeristen niet gebruiken als Melkkoe.
 • Geen sluis-, brug-, havengelden en toeristenbelasting gebruiken om de gemeentelijke begroting rond te krijgen.

Wonen/leefbaarheid op het platteland

De Volkspartij vindt dat iedereen het recht heeft op een betaalbare woning, zonder jarenlange wachttijden.  

Huurders moeten ook inspraak kunnen krijgen om hun huis naar eigen inzicht te mogen verbouwen of veranderen. Bewonersparticipatie vinden wij daarom belangrijk.

Huurwoningen mogen niet verkocht worden aan huisjesmelkers die zodoende een monopoliepositie krijgen en de huurprijzen opschroeven. Verder vindt de Volkspartij dat we moeten kijken of we met de leegstaande panden in onze gemeente bijvoorbeeld woningen kunnen creëren.

De Volkspartij wil ook graag dat dorpshuizen behouden blijven, dit is vaak een belangrijke ontmoetingsplek voor de kleinere dorpen. 

De Volkspartij is voor het bijbouwen van extra woningen, echter wel met het doel dat dit bestemd is voor onze eigen inwoners en niet om de Randstad te ontlasten. 

Speerpunten:

 • Meer goedkopere huur- & starterswoningen.
 • Huurders het recht geven om voorstellen te doen.
 • Bewonersparticipatie.
 • Woningen bijbouwen naar behoefte van de inwoners.
 • Huisjesmelkers aanpakken.
 • Dorpshuizen behouden en stimuleren.
 • Onderzoek naar leegstand panden.

Onderwijs, cultuur & traditie

Voor de Volkspartij is goed onderwijs erg belangrijk, want de jeugd heeft de toekomst. Investeren in goede leraren vinden wij noodzakelijk om zodoende kinderen optimale aandacht te geven.  

Aangepast onderwijs is net zo belangrijk als basisonderwijs, want ieder kind verdient evenveel aandacht.

Musea zijn een prachtige bron van kunst en cultureel erfgoed en het is belangrijk dat dit bewaard blijft. De gemeente moet een belangrijke rol spelen in het monumentenbeleid en hierop toezicht houden. De culturele instellingen moeten wel hun eigen broek ophouden om niet blijvend aan het overheidsinfuus te hangen.

Kortom De Volkspartij staat voor het behoud van onze tradities, cultuur en Friese sporten. Wij vinden deze tradities erg belangrijk, het laat zien wie we zijn, waar we voor staan en hoe wij willen omgaan met onze Friese achtergrond. Daarom zijn we trots op Fryslân!

Speerpunten:

 • Investeren in meer leerkrachten.
 • Passend onderwijs voor iedereen.
 • Instellingen werven eigen inkomsten.
 • Gemeente is belangrijk voor het monumentenbeleid.
 • Voor behoud van traditie en cultuur.
 • Trots op Fryslân.

Boeren

De Volkspartij vindt dat we het voor de boeren moeten opnemen.

Onze boeren staan wereldwijd hoog aangeschreven om hun kennis, liefde voor de dieren en deskundigheid. Zij zijn onze voedselproducenten en zij behoeden ons voor voedselschaarste, dus wat goed is moeten wij koesteren.

Wat we nu zien is dat boeren, tuinders en vissers de schuld krijgen van de uitstoot van stikstof en Pfas. Zij worden gezien als bodemvervuilers, krijgen de schuld van de teruglopende weidevogel populatie, worden onteigend of uitgekocht. Door dit beleid moet straks voedsel van elders uit de wereld worden gehaald. Hierbij creëren we dan een probleem in plaats van dat de aanwezige oplossingen worden benut. Immers ergens anders voedsel weghalen brengt extra kosten met zich mee en dat zal de burger merken in de portemonnee. Daarom zegt de Volkspartij laat de boeren met rust, laat de boeren boeren.

Want zonder boer geen voer.

Speerpunten:

 • Boer de belangrijkste voedselproducent.
 • Boer niet verder belasten met onnodige regels.
 • Zonder boer geen voer!

Klimaat

De Volkspartij is tegen het klimaat drammen. Het is beschamend dat windmolens en zonneweides zonder draagvlak binnen onze gemeente worden geplaatst. Daarnaast geven windmolens veel geluidoverlast en worden omwonenden geconfronteerd met slagschaduw, gezondheidsklachten en waardevermindering van hun woning.

Verder is geen rekening gehouden met de aanvliegroute van voorbijtrekkende vogels die hier willen overwinteren en foerageren. Ook zijn wij tegen zonneweides die ten koste gaan van dure natuur- en landbouwgrond. Dit staat haaks op de biodiversiteit die men beoogd.

De Volkspartij ziet zonnepanelen liever geplaatst worden op fabrieksdaken, lichtstallen, overheidsgebouwen en privéwoningen.

De Volkspartij is meer voorstander van een energiemix. Hiervoor zou geld vrijgemaakt moeten worden voor onderzoek naar alternatieve energievormen, zoals bijvoorbeeld kernenergie en thoriumcentrales.

De energieprijzen mogen niet de pan uitstijgen, het moet voor elke inkomensgroep betaalbaar blijven.

Verder zien we graag dat het IJsselmeer niet nog meer geweld wordt aangedaan daarom zijn we dan ook tegen de zandwinning in datzelfde IJsselmeer.

Speerpunten:

 • Tegen klimaat drammen.
 • Geen voorstander van windmolens en zonneweides.
 • Zonnepanelen eventueel op de daken.
 • Voor alternatieve energie.
 • Onderzoek doen naar een energiemix.
 • Dier en natuur beschermen tegenover windmolens en zonneweides.
 • Een betaalbare energierekening.
 • IJsselmeer intact houden

Vervoer en verkeer

De Volkspartij is voor een goede infrastructuur. De veiligheid van de mensen die deelnemen aan het verkeer staat voorop. Veilige fietspaden zijn daarom noodzakelijk. Sommige wegen binnen de bebouwde kom zijn niet veilig genoeg voor schoolgaande kinderen. De Volkspartij zou graag meer veilige fiets- en wandelpaden willen zien om de veiligheid te vergroten. Graag zien we dan ook meer regulier onderhoud op alle gemeentelijke wegen.

Het openbaar vervoer moet goed bereikbaar en betaalbaar zijn. Mensen die geen auto of rijbewijs hebben moeten makkelijk toegang kunnen hebben tot het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die slecht ter been zijn. Dus ook geen bus opstapplaatsen laten verdwijnen.

Speerpunten:

 • Meer veilige fietspaden.
 • Openbaar vervoer bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
 • Onderhoud wegverbindingen.
 • Onveilige verkeersplekken aanpassen.
 • Geen bus opstapplaatsen laten verdwijnen.